Zásady ochrany osobných údajov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Cieľom týchto Zásad je zaistiť pocit bezpečnosti každému užívateľovi portálu www.halvetic.com

2. Rešpektujeme súkromie užívateľov nášho internetového portálu. Bezpečnosť používateľov nášho internetového portálu je pre nás veľmi dôležitá.

3. Naše Webové stránky fungujú v súlade s požiadavkami všeobecne a bezpodmienečne pätnými právnymi predpismi, a tiež pri uplatnení všeobecne prijatých princípov fungovania internetových portálov, a to vrátane predovšetkým v rozsahu bezpečnosti užívateľov internetových portálov a uplatňovaných na tento účel technických a organizačných prostriedkov.

4. Používaním našich Webových stránok akceptujete podmienky týchto Zásad ochrany osobných údajov.

5. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výhradne na naše Webové stránky. Naše Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné portály a internetové stránky. Upozorňujeme na to, aby ste sa po prechode na iné portály alebo webové stránky oboznámili so Zásadami ochrany osobných údajov uvedenými na daných stránkach či portáloch.

6. Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov prostredníctvom jej zodpovedajúcej úpravy. Všetky zmeny však nebudú porušovať základné pravidlá bezpečnosti a súkromia používateľov nášho internetového portálu.

7. Správcom nášho internetového portálu je GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.K. Všetky poznámky, postrehy alebo komentáre súvisiace s fungovaním nášho internetového portálu môžete zasielať na e-mailovú adresu info@goldensubmarine.com.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. V súvislosti s fungovaním nášho internetového portálu sú zhromažďované a spracúvané nasledujúce druhy osobných údajov používateľov Webu:
 a) Meno, priezvisko, e-mail, pri využívaní funkcií kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webových stránkach.

2. Zhromažďované osobné údaje užívateľov portálu používame na komunikáciu so zákazníkom, predkladanie ponuky a marketingovým aktivitám.

3. Pri zhromažďovaní osobných údajov vás podrobne informujeme o všetkých relevantných otázkach týkajúcich sa zhromažďovania a ďalšieho spracúvania týchto osobných údajov. Najmä v prípadoch, keď si to vyžadujú právne predpisy, získavame súhlas užívateľa nášho internetového portálu so spracúvaním jeho osobných údajov.

4. Pri zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov užívateľov nášho internetového portálu sa snažíme postupovať čo najstarostlivejšie, a predovšetkým sa snažíme zabezpečiť, aby tieto údaje boli:
a) spracúvané zákonne, riadne a spôsobom, ktorý bude pre subjekt údajov prehľadný,
b) zhromažďované na konkrétne, jasné, oprávnené a zákonné účely stanovené v tejto Politike súkromia,
c) neboli spracúvané v rozpore s vyššie uvedenými cieľmi,
d) vecne správne, vhodné, obmedzené na to, čo je nevyhnutné a adekvátne vo vzťahu k účelom, na ktoré sú spracúvané,
e) správne av prípade potreby aktualizované,
f) dostatočne zabezpečené,
g) uchovávané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb, a to po dobu nie dlhšiu, než je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľa spracúvania.

5. Správcom osobných údajov zhromažďovaných na našom internetovom portáli je CIECH Sarzyna S.A., kontaktné údaje: IOD@ciechgroup.com.

6. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú spracovávané:
a) na základe súhlasu vyjadreného subjektom údajov, alebo
na základe princípu, podľa ktorého je spracovanie osobných údajov prípustné, pokiaľ je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov, čiže používateľ. V prípade uvedenom v bode 6 písm. a) vyššie je súhlas so spracovaním osobných údajov vyjadrovaný dobrovoľne a osoba vyjadrujúca súhlas je oprávnená kedykoľvek tento súhlas odvolať. Informujeme, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného odo dňa vyjadrenia súhlasu do dňa jeho odvolania.

7. Odvolanie súhlasu je možné vykonať zaslaním e-mailovej správy s príslušnou informáciou na adresu: (IOD@ciechgroup.com).

8. Osobné údaje nie sú sprístupňované iným subjektom s výnimkou tých, ktoré o ne môžu žiadať na základe právnych predpisov. Údaje nie sú odovzdávané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ani medzinárodným organizáciám. Pri spracovaní údajov správca využíva podporu subdodávateľov, ktorí poskytujú služby v rozsahu hostingu údajov (uchovávanie) a zasielanie hromadnej e-mailovej správy (newsletteru).

9. Zhromažďované osobné údaje sú spracovávané do okamihu odvolania súhlasu.

10. Subjekt údajov má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietku proti ich spracovaniu a právo na ich prenosnosť.

11. Subjekt údajov má tiež právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

12. Rozhodnutia týkajúce sa našich užívateľov, ktoré sú prijímané na základe zhromažďovaných osobných údajov, nie sú nami nikdy prijímané automatizovane. Pre tieto osoby nie je uplatňované profilovanie.