Privātuma politika

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Šīs privātuma politikas mērķis ir nodrošināt drošību ikvienam www.halvetic.com lietotājam

2. Mēs cienām mūsu vietnes lietotāju privātumu.  Vietnes lietotāju drošība mums ir ļoti svarīga.

3. Mūsu vietne darbojas saskaņā ar vispārēji un absolūti saistošo tiesību aktu prasībām, kā arī vispārpieņemtajiem tīmekļa vietnes darbības principiem, jo īpaši noteikumiem, kas reglamentē vietnes lietotāju drošību un šim nolūkam paredzēto tehnisko un organizatorisko līdzekļu izmantošanu.

4. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem.

5. Šī Privātuma politika attiecas tikai uz mūsu vietni. Mūsu vietnē var būt saites uz citām vietnēm un tīmekļa lapām. Pirms sākat lietot citas trešo pušu vietnes, iepazīstieties ar tās Privātuma politiku.

6. Mēs paturam tiesības mainīt šo Privātuma politiku, atjaunot tās saturu. Tomēr jebkādas izmaiņas nepārkāps mūsu vietnes lietotāju drošības un privātuma pamatprincipus.

7. Mūsu vietnes administrators ir GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.K."  Jebkādas piezīmes vai komentārus, kas saistīti ar mūsu vietnes darbību, var nosūtīt uz info@goldensubmarine.com.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1. Mūsu vietne apkopo un apstrādā šāda veida vietnes lietotāju personas datus:
a) Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, izmantojot vietnē esošo saziņas veidlapu.

2. No vietnes lietotājiem apkopotie personas dati tiek izmantoti, lai sazinātos ar klientu, sniegtu piedāvājumu un veiktu mārketinga aktivitātes.

3. Apkopojot personas datus, mēs sniedzam detalizētu informāciju par visiem svarīgajiem jautājumiem, kas saistīti ar šo personas datu ievākšanu un turpmāku apstrādi Jo īpaši, ja to pieprasa tiesību akti, mēs iegūstam mūsu vietnes lietotāja piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

4. Mēs cenšamies ar vislielāko rūpību vākt un apstrādāt mūsu vietnes lietotāju personas datus, un mēs cenšamies nodrošināt, ka šādi dati:
a) tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā,
b) tiek vākti konkrētiem, skaidri definētiem, juridiski pamatotiem un leģitīmiem mērķiem, kas noteikti šajā Privātuma politikā,
c) pēc tam netiek apstrādāti veidā, kas neatbilst šādam mērķim,
d) ir pareizi, piemēroti un nepieciešami tikai tiem nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti
e) ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināti,
f) ir pietiekami aizsargāti,
g) tiek saglabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kādos datus apstrādā.

5. Mūsu vietnē apkopoto personas datu pārzinis ir “CIECH Sarzyna S.A.”, kontaktinformācija: IOD@ciechgroup.com. IOD@ciechgroup.com.

6. Mēs apstrādājam vietnē apkopotos personas datus:
a) pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, vai
saskaņā ar noteikumu, ka personas datus var apstrādāt, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, kura puse ir datu subjekts, t.i. lietotājs. 6. punkta a) apakšpunktā minētajā gadījumā piekrišanu savākto personas datu apstrādei dod brīvprātīgi, un personai, kas devusi piekrišanu, ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, kas tiek veikta līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim.

7. Piekrišanu var atsaukt, nosūtot e-pastu ar informāciju uz: (IOD@ciechgroup.com).

8. Personas dati netiek nodoti personām, kas nav tiesīgas tos pieprasīt saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Personas dati netiek nodoti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas vai starptautiskām organizācijām. Apstrādājot personas datus, pārzinis izmanto apakšuzņēmējus datu mitināšanas (glabāšanas) un masveida e-pasta pakalpojumu (biļetenu) sniegšanai.

9. Apkopotie personas dati tiek apstrādāti līdz piekrišanas atsaukšanai.

10. Datu subjektam ir tiesības pārlūkot, labot, dzēst vai ierobežot savu personas datu apstrādi, tiesības iebilst pret to apstrādi un tiesības tos pārvietot.

11. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

12. Lēmumus par mūsu lietotājiem, kas pieņemti, pamatojoties uz savāktajiem personas datiem, mēs nekad nepieņemam automatizētā veidā. Šīs personas nav pakļautas profilēšanai.