Privatumo politika

BENDROJI INFORMACIJA

1. Šia privatumo politika siekiama suteikti saugumą kiekvienam www.halvetic.com svetainės vartotojui

2. Mes gerbiame mūsų svetainės vartotojų privatumą. Mums labai svarbus svetainės vartotojų saugumas.

3. Mūsų interneto svetainė veikia pagal visuotinai ir absoliučiai privalomų teisinių reglamentų reikalavimus, taip pat taikant visuotinai pripažintus interneto svetainių veikimo principus, įskaitant visų pirma svetainės naudotojų saugumą bei šiuo tikslu naudojamų techninių ir organizacinių priemonių naudojimą reglamentuojančias taisykles.

4. Naudodamiesi mūsų interneto svetaine jūs sutinkate su šios Privatumo politikos sąlygomis.

5. Ši Privatumo politika taikoma tik mūsų interneto svetainei. Mūsų interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines ir tinklalapius. Tad jei paspaudę nuorodą į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

6. Pasiliekame teisę keisti šią Privatumo politiką. Tačiau bet kokie pakeitimai nepažeis pagrindinių mūsų svetainės naudotojų saugos ir privatumo principų.

7. Mūsų interneto svetainės administratorius yra „GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.K.“ Bet kokios pastabos ar komentarai, susiję su mūsų svetainės veikimu, gali būti siunčiami elektroninio pašto adresu info@goldensubmarine.com.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1. Naudojantis mūsų svetaine, renkami ir tvarkomi šių tipų svetainės naudotojų asmens duomenys:
a) Vardas, pavardė, el. pašto adresas, naudojantis svetainėje esančia kontaktine forma.

2. Iš svetainės naudotojų surinkti asmens duomenys naudojami susisiekti su klientu, pateikti pasiūlymą, vykdyti rinkodaros veiklą.

3. Rinkdami asmens duomenis išsamiai informuojame apie visus svarbius klausimus, susijusius su šių asmens duomenų rinkimu ir tolesniu tvarkymu. Visų pirma, kai to reikalauja teisės aktai, gauname mūsų svetainės naudotojo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

4. Stengiamės itin kruopščiai rinkti ir tvarkyti mūsų svetainės naudotojų asmens duomenis, o ypač stengiamės užtikrinti, kad šie duomenys:
a) tvarkomi duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu,
b) renkami šioje Privatumo politikoje nurodytais konkrečiais, aiškiai apibrėžtais, teisiškai pagrįstais ir teisėtais tikslais,
c) nėra toliau tvarkomi šių tikslų neatitinkančiu būdu,
d) yra teisingi, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi,
e) yra tikslūs ir, jei reikia, atnaujinami,
f) yra tinkamai apsaugoti,
g) saugomi tokiu būdu, kad būtų galima nustatyti duomenų subjektų tapatybę, ne ilgiau nei reikia pasiekti tikslus, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

5. Mūsų interneto svetainėje renkamų asmens duomenų valdytojas yra „CIECH Sarzyna S.A.“, kontaktiniai duomenys: IOD@ciechgroup.com.

6. Svetainėje surinktus asmens duomenis tvarkome:
a) remiantis duomenų subjekto sutikimu, arba remiantis taisykle, pagal kuria asmens duomenis leidžiama tvarkyti, kai tai būtina sutarčiai, kurios šalis yra duomenų subjektas, t. y. naudotojas, vykdyti. 6 punkto a) papunktyje minėtu atveju, sutikimas tvarkyti surinktus asmens duomenis duodamas savanoriškai, o sutikimą davęs asmuo turi teisę bet kada atšaukti šį sutikimą. Norėtume pabrėžti, kad sutikimo atšaukimas nedaro įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui remiantis ankščiau duotu sutikimu.

7. Sutikimą galima atšaukti siunčiant el. laišką su informacija adresu: (IOD@ciechgroup.com).

8. Asmens duomenys nėra perduodami kitiems subjektams, išskyrus tuos, kurie turi teisę prašyti juos gauti remiantis galiojančiais teisės aktais. Asmens duomenys nėra perduodami už Europos Ekonominės Erdvės teritorijos ribų ar tarptautinėms organizacijoms. Tvarkydamas asmens duomenis, valdytojas pasitelkia subrangovus, teikiančius paslaugas duomenų talpinimo (saugojimo) ir masinio el. pašto siuntimo (naujienlaiškio) srityse.

9. Surinkti asmens duomenys tvarkomi iki sutikimo atšaukimo.

10. Duomenų subjektas turi teisę peržiūrėti savo asmens duomenis, juos ištaisyti, ištrinti arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, ir teisę juos perkelti.

11. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

12. Sprendimų dėl mūsų svetainės naudotojų, remiantis surinktais asmens duomenimis, mes niekada nepriimame automatizuotu būdu. Šiems asmenims profiliavimas neatliekamas.