Privaatsuspoliitika

ÜLDTEAVE

1. Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärk on tagada turvatunne igale veebilehe www.halvetic.com kasutajale.

2. Austame oma veebilehe kasutajate privaatsust. Meie veebilehe kasutajate turvalisus on meie jaoks väga oluline.

3. Meie veebilehe toimimine toimub kooskõlas üldiste ja tingimusteta kehtivate õigusnormide nõuetega, samuti järgides  veebilehtede üldtunnustatud toimimise põhimõtteid, sealhulgas eelkõige veebilehe kasutajate turvalisust ja selleks kasutatavad tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

4. Meie veebilehte kasutades nõustute käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega.

5. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib ainult meie veebilehe kohta. Meie veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele. Juhime tähelepanu, et pärast teistele veebilehtedele üleminekut tuleb tutvuda seal sätestatud privaatsuspoliitikaga.

6. Jätame endale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi seda asjakohaselt muutes. Mis tahes muudatused ei riku aga meie veebilehe kasutajate põhilisi ohutus- ja privaatsuspõhimõtteid.

7. Meie veebilehe administraator on Golden Submarine Sp. z o.o. Sp.K. Kõik meie veebilehe toimimisega seotud märkused, tähelepanekud või kommentaarid võib saata e-posti aadressile info@goldensubmarine.com.

 

ISIKUANDMETE KAITSE

1. Seoses meie veebilehe toimimisega kogutakse ja töödeldakse järgmist tüüpi veebilehe kasutajate isikuandmeid:

a) ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, kui kasutate veebilehel oleva kontaktivormi funktsiooni.

2. Veebilehe kasutajatelt kogutud isikuandmeid kasutatakse kliendiga ühenduse võtmiseks, pakkumiste edastamiseks ja turundustegevuste läbiviimiseks.

3. Isikuandmete kogumisel teavitame teid üksikasjalikult kõigist olulistest küsimustest, mis on seotud nende isikuandmete kogumise ja edasise töötlemisega. Eelkõige, kui see on nõutud õigusniormidega, saame veebilehe kasutajalt nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks.

4. Püüame oma veebilehe kasutajate isikuandmete kogumisel ja töötlemisel järgida ülimat hoolsust ning eelkõige püüame tagada, et:

a) neid andmeid töödeldaks kooskõlas seadusega, ausalt ja andmesubjekti jaoks läbipaistvalt,

b) neid andmeid kogutaks käesolevas privaatsuspoliitikas märgitud konkreetsetel, selgesõnalistel, juriidiliselt põhjendatud ja seaduslikel eesmärkidel,

c) neid andmeid ei töödeldaks edasi viisil, mis on vastuolus eespool nimetatud eesmärkidega,

d) need andmed oleksid sisuliselt õiged, asjakohased ja piirduksid sellega, mis on vajalik ja piisav eesmärkide saavutamiseks, milleks neid töödeldakse,

e) need andmed oleksid õiged ja et neid  vajaduse korral ajakohastataks,

f) need andmed oleksid nõuetekohaselt kaitstud,

g) neid andmeid säilitataks kujul, mis võimaldab tuvastada isikuid, kellega need on seotud, mitte kauem, kui see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

5. Meie veebilehel kogutud isikuandmete vastutav töötleja on CIECH Sarzyna S.A., kontaktandmed: IOD@ciechgroup.com.

6. Meie kogutud isikuandmeid töödeldakse:

a) andmesubjekti nõusoleku alusel või lähtudes põhimõttest, et isikuandmete töötlemine on lubatud, kui see on vajalik lepingu täitmiseks, mille osaliseks on andmesubjekt, st kasutaja. Punkti 6 alapunktis a nimetatud juhul antakse nõusolek kogutud isikuandmete töötlemiseks vabatahtlikult ning nõusoleku andjal on õigus selline nõusolek igal ajal tagasi võtta. Juhime tähelepanu, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise seaduslikkust, mis on toimunud alates nõusoleku andmise kuupäevast kuni selle tagasivõtmise kuupäevani.


7. Nõusoleku võib tagasi võtta, saates vastavasisulise e-kirja aadressile IOD@ciechgroup.com.

8. Isikuandmeid ei tehta kättesaadavaks teistele ettevõtetele, v.a nendele, kellel on õigus neid õigusnormide alusel taotleda. Andmeid ei edastata väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda ega rahvusvahelistele organisatsioonidele. Andmete töötlemisel toetub vastutav töötleja alltöövõtjatele, kes osutavad teenuseid andmete majutamise (hoidmise) ja e-kirjade massisaatmise (uudiskiri) valdkonnas.

9. Kogutud isikuandmeid töödeldakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

10. Andmesubjektil on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, õigus neid parandada, kustutada või piirata nende töötlemist, õigus esitada vastuväiteid nende töötlemise suhtes ja õigus neid teisaldada.

11. Andmesubjektil on ka õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

12. Meie kasutajaid puudutavaid otsuseid, mis tehakse kogutud isikuandmete põhjal, ei tehta kunagi automatiseeritud viisil. Nende isikute suhtes ei kohaldata profileerimist