Politika soukromí

OBECNÉ INFORMACE

1. Cílem této Politiky soukromí je zajistit pocit bezpečnosti každému uživateli portálu www.halvetic.com

2. Respektujeme soukromí uživatelů našeho internetového portálu. Bezpečnost uživatelů našeho internetového portálu je pro nás velmi důležitá.

3. Náš internetový portál funguje v souladu s požadavky všeobecně a bezpodmínečně patnými právními předpisy, a také při uplatnění všeobecně přijatých principů fungování internetových portálů, a to včetně především v rozsahu bezpečnosti uživatelů internetových portálů a uplatňovaných za tímto účelem technických a organizačních prostředků.

4. Používáním našeho internetového portálu akceptujete podmínky této Politiky soukromí.

5. Tato Politika soukromí se vztahuje výhradně na náš internetový portál. Náš internetový portál může obsahovat odkazy na jiné portály a webové stránky. Upozorňujeme na to, abyste se po přechodu na jiné portály nebo webové stránky seznámili s politikou soukromí uvedenou na daných stránkách či portálech.

6. Vyhrazujeme si právo provést změny v této Politice soukromí prostřednictvím její odpovídající úpravy. Veškeré změny však nebudou porušovat základní pravidla bezpečnosti a soukromí uživatelů našeho internetového portálu.

7. Správcem našeho internetového portálu je GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.K. Veškeré poznámky, postřehy nebo komentáře související s fungováním našeho internetového portálu můžete zasílat na e-mailovou adresu info@goldensubmarine.com.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V souvislosti s fungováním našeho internetového portálu jsou shromažďovány a zpracovávány následující druhy osobních údajů uživatelů portálu:
a) Jméno, příjmení, e-mail, při využívání funkcí kontaktního formuláře nacházejícího se na webových stránkách.

2. Shromažďované osobní údaje uživatelů portálu používáme ke komunikaci se zákazníkem, předkládání nabídky a marketingovým aktivitám.

3. Při shromažďování osobních údajů vás podrobně informujeme o všech relevantních otázkách týkajících se shromažďování a dalšího zpracování těchto osobních údajů. Zejména v případech, kdy to vyžadují právní předpisy, získáváme souhlas uživatele našeho internetového portálu se zpracováním jeho osobních údajů.

4. Při shromažďování a zpracování osobních údajů uživatelů našeho internetového portálu se snažíme postupovat co nejpečlivěji, a především se snažíme zajistit, aby tyto údaje byly:
a) zpracovávány zákonně, řádně a způsobem, který bude pro subjekt údajů přehledný,
b) shromažďovány pro konkrétní, jasné, oprávněné a zákonné účely stanovené v této Politice soukromí,
c) nebyly zpracovávány v rozporu s výše uvedenými cíli,
d) věcně správné, vhodné, omezeny na to, co je nezbytné a adekvátní ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány,
e) správné a v případě potřeby aktualizovány,
f) dostatečně zabezpečeny,
g) uchovávány v podobě umožňující identifikaci subjektů údajů, a to po dobu nikoliv delší, nežli je to nezbytné pro dosažení cíle zpracování.

5. Správcem osobních údajů shromažďovaných na našem internetovém portálu je CIECH Sarzyna S.A., kontaktní údaje: IOD@ciechgroup.com.

6. Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou zpracovávány:
a) na základě souhlasu vyjádřeného subjektem údajů nebo na základě principu, podle něhož je zpracování osobních údajů přípustné, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, čili uživatel. V případě uvedeném v bodě 6 písm. a) výše je souhlas se zpracováním osobních údajů vyjadřován dobrovolně a osoba vyjadřující souhlas je oprávněna kdykoliv tento souhlas odvolat. Informujeme, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného od dne vyjádření souhlasu do dne jeho odvolání.

7. Odvolání souhlasu je možné provést zasláním e-mailové zprávy s příslušnou informací na adresu: (IOD@ciechgroup.com).

8. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány jiným subjektům s výjimkou těch, které o ně mohou žádat na základě právních předpisů. Údaje nejsou předávány mimo Evropský hospodářský prostor ani mezinárodním organizacím. Při zpracování údajů správce využívá podpory subdodavatelů, kteří poskytují služby v rozsahu hostingu údajů (uchovávání) a zasílání hromadné e-mailové zprávy (newsletteru).

9. Shromažďované osobní údaje jsou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu.

10. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost.

11. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu.

12. Rozhodnutí týkající se našich uživatelů, která jsou přijímána na základě shromažďovaných osobních údajů, nejsou námi nikdy přijímána automatizovaně. Pro tyto osoby není uplatňováno profilování.