Политика за поверителност

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Тази Политика за поверителност има за цел да осигури сигурността на всеки потребител на уебсайта www.halvetic.com

2. Ние уважаваме поверителността на потребителите на нашия уебсайт. Безопасността на потребителите на нашия уебсайт за нас е много важна.

3. Функционирането на нашия уебсайт се осъществява в съответствие с изискванията на общоприложими и абсолютно зaдъжителни правни разпоредби, както и с използването на общоприети принципи за функциониране на уебсайтовете, включително по-специално безопасността на потребителите на уебсайта и използвани за тази цел технически
и организационни средства

4. Използвайки нашия уебсайт, вие приемате условията на тази Политика за поверителност.

5. Настоящата Политика за поверителност се прилага само за нашия уебсайт. Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове. Бихме искали да отбележим, че след като преминете към други уебсайтове, трябва да прочетете изложената там политика за поверителност.

6. Запазваме си правото да правим промени в Политиката за поверителност, съответно я модифицирайки. Въпреки това, каквито и да е промени не могат да нарушават основните принципи за безопасност и поверителност на потребителите на нашия уебсайт.

7. Администратор на нашия уебсайт е GoldenSubmarine ООД командитно дружество (sp.z o.o. Sp. k.) Всички коментари или забележки, свързани с функционирането на нашия уебсайт, могат да бъдат изпращани на имейл адрес: info@goldensubmarine.com.

ЗАШИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Във връзка с функционирането на нашия уебсайт се събират и обработват следните видове лични данни на потребителите на уебсайта:
а) Име, фамилия, e-mail адрес, като се използва функционалността на формуляра за контакт намиращ се на уебсайта.

2. Личните данни, предоставени от потребителите на уебсайта, се използват за връзка с Клиента, представяне на оферта и провеждане на маркетингови дейности.

3. Когато събираме лични данни,  информираме Ви подробно за всички важни въпроси, свързани със събирането и по-нататъшната обработка на тези лични данни.

По-специално, когато това се изисква от закона, опитваме се да получим съгласие на потребителя на нашия уебсайт за обработката нa личните му данни.

4. Cтpeмим се да положим най-голямо старание при събирането и обработката на личнитe данни на потребителите на нашия уебсайт и по-специално се стараем да гарантираме, че тези данни са:

а) обработвани в съответствие със закона, надеждн и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните,
б) събирани за конкретни, изрични, законно обосновани и законни цели, посочени в тази политика за поверителност,
в) не са подложени на по-нататъшна обработка, несъвместима с горните цели,
г) правилни и верни, релевантни, ограничени до необходимото и нa адекватно ниво във връзка с целите, за които се обработват,
д) правилни и, ако е необходимо, актуализирани,
е) правилно обезопасени,
ж) съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта, за който се отнасят, но за период не по-дълъг от необходимото за постигане на целта на обработването.

5. Администратор на лични данни, събрани на нашия уебсайт, е CIECH Sarzyna S.A., данни за контакт: IOD@ciechgroup.com.

6. Събраните от нас лични данни, се обработват:
а) въз основа на съгласието, изразено от субекта на данните, или въз основа на принципа, според който обработването на лични данни е допустимо, когато е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните, тоест потребителят, е страна. В случая, посочен в т. 6 буква а) по-горе, съгласието за обработка на събраните лични данни се дава доброволно и лицето, което дава съгласието, има право да оттегли това съгласие по всяко време. Информираме Ви, че оттеглянето на съгласието не засяга законносъобразността на обработването, извършвано от датата на съгласието до датата на неговото оттегляне.

7. Съгласието може да бъде оттеглено чрез изпращане на имейл с информация на следния адрес: (IOD@ciechgroup.com).

8. Личните данни не се предоставят на други субекти, с изключение на тези, които имат право да ги поискат въз основа на законови разпоредби. Данните не се прехвърлят извън Европейското икономическо пространство или на международни организации. При обработването на личните данни администраторът е подпомаган от подизпълнители, които предоставят услуги в областта на хостинг (съхранение) на данни и масово изпращане на електронни съобщения (бюлетин).

9. Събраните лични данни се обработват до оттегляне на съгласието.

10. Субектът на данните има право на достъп до личните си данни, право да ги коригира, да ги изтрие или да ограничи  обработката, право да подаде възражение срещу тяхното обработване и право да ги прехвърля.

11. Субектът на данните има също право да подаде жалба до надзорния орган.

12. Решенията относно нашите потребители, и решенията взети въз основа на събраните лични данни, никога не се вземат от нас по автоматизиран начин. Тези лица не подлежат на профилиране.